Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie ustalenia opłat
i cennika usług

ZARZĄDZENIE NR 11/2020


Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku


z dnia 1 czerwca 2020 roku


 


w sprawie ustalenia opłat za wstęp i zwiedzanie ekspozycji oraz cen usług dodatkowych  w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku


Na podstawie § 10 ust. 2 pkt 6statutu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zarządzam, co następuje:


 


§ 1


Ustalam  opłaty  za wstęp i zwiedzanie ekspozycji oraz cen usług dodatkowych w Centrum Rzeźby Polskiej  w Orońsku, w brzmieniu stanowiącym  załącznik do niniejszego zarządzenia.


 


§ 2


Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.


 


§ 3


Traci moc zarządzenie Nr 23/2018 Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z dnia 19.12.2018 r. w sprawie ustalenia opłat za wstęp i zwiedzanie ekspozycji w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz cen usług dodatkowych.


 


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  15 lipca .2020 roku.


 

 Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie ustalenia opłat i cennika usług

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Data wprowadzenia: 2020-07-15 14:03:12.
Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie ustalenia
Regulaminu pobytów twórczych w Centrum Rzeźby
Polskiej w Orońsku

ZARZĄDZENIE NR 12/2020

Dyrektora
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

z dnia 23.06.2020 r.

 

w sprawie ustalenia Regulaminu pobytów twórczych w Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku.

Na podstawie §10 ust. 2 pkt 6 Statutu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się Regulamin pobytów twórczych  w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Ośrodka Pracy Twórczej Rzeźbiarzy Jarosławowi Woźniakowi  .

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.07.2020 roku.

 Zarządzenie nr 12/2020 w sprawie ustalenia Regulaminu pobytów twórczych w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Data wprowadzenia: 2020-07-15 14:05:55.
Data wprowadzenia: 2020-07-15 14:05:55
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski