ZARZĄDZENIE NR 1/2018 Dyrektora Centrum Rzeźby
Polskiej w Orońsku z dnia 24 stycznia 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 1/2018


Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z dnia 24 stycznia 2018 roku


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad świadczenia usług przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz wysokości opłat za te usługi


Na podstawie § 10 ust. 2 pkt 6 statutu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku stanowiącego załącznik do zarządzenia MKiDN z dnia 1 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. z 2016 r. poz.15) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 1 kwietnia 1996 r. o muzeach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 972) zarządza się, co następuje:


§1


Załącznik do zarządzenia nr 3/2016 Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad świadczenia usług przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz wysokości opłat za te usługi otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.


§2


Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.


§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.02.2018 r.

 ZARZĄDZENIE NR 1/2018 Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z dnia 24 stycznia 2018 roku

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Marek Buniewicz | Data wprowadzenia: 2018-06-21 08:52:12.
Data wprowadzenia: 2018-06-21 08:52:12
Autor: Marek Buniewicz
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski