Zarządzenie nr 13/2017 Dyrektora Centrum Rzeźby
Polskie w Orońsku z dnia 13 marca 2017 roku w
sprawie godzin udostępniania zwiedzającym
galerii Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Zarządzenie nr 13/2017 Dyrektora Centrum Rzeźby Polskie w Orońsku
z dnia 13 marca 2017 roku

w sprawie godzin udostępniania zwiedzającym galerii Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku:

Działając na podstawie § 10 ust. 2 pkt 6 Statutu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zarządzam, co następuje:

Galerie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku udostępniane są zwiedzającym codziennie
z wyjątkiem poniedziałku w godzinach:

1 listopada - 31 marca, od wtorku do niedzieli od 10:00  do 16:00;
1 kwietnia - 31 października, od wtorku do piątku od 10:00 do 17:00,
w soboty i niedziele od 10:00 do 18:00.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 13/2017

 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Data wprowadzenia: 2017-03-14 09:09:34.
Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie ustalenia
regulaminu organizacyjnego Centrum Rzeźby
Polskiej w Orońsku

Zarządzenie Nr 15/2017


Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku


z dnia 25 kwietnia 2017 r.


w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku


Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337 i poz. 1505, z 2016 r. poz. 1020 i1579) oraz § 11 statutu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (Dz. Urz. MKiDN z 2016 r., poz. 15) zarządzam, co następuje:


§ 1. Wprowadzam regulamin organizacyjny Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 7/2010 Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Zarządzenie nr 15/2017 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Data wprowadzenia: 2017-05-17 11:11:17 | Data modyfikacji: 2017-05-24 12:48:36.
Zarządzenie nr 21/2017 w sprawie w sprawie
przeprowadzenia konkursu rzeźbiarskiego na
opracowanie koncepcji projektowej rzeźby
upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa
zlokalizowanej w Krakowie

Na podstawie § 10 ust. 2 pkt 6 statutu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ogłaszam otwarty, jednoetapowy konkurs rzeźbiarski o charakterze realizacyjnym na opracowanie koncepcji projektowej rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej w Krakowie.
  2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik  nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  3. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku http://www.rzezba-oronsko.pl/, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku http://bip.rzezba-oronsko.pl/ oraz poprzez umieszczenie ogłoszenia  w  prasie o zasięgu ogólnopolskim.

§ 2

  1. Postępowanie konkursowe  zostanie przeprowadzone w oparciu o postanowienia Regulaminu konkursu rzeźbiarskiego na opracowanie koncepcji projektowej rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej w Krakowie stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  2. Regulamin konkursu zostanie udostępniony publicznie poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku: http://www.rzezba-oronsko.pl/ oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Rzeźby Polskiej  w Orońsku:  http://bip.rzezba-oronsko.pl/

 

 Zarządzenie nr 21/2017 w sprawie w sprawie przeprowadzenia konkursu rzeźbiarskiego na opracowanie koncepcji projektowej rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej w Krakowie

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Data wprowadzenia: 2017-07-21 13:34:14 | Data modyfikacji: 2017-07-21 13:34:53.
Data wprowadzenia: 2017-07-21 13:34:14
Data modyfikacji: 2017-07-21 13:34:53
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski