Główny Specjalista ds. organizacji i rozwoju
usług

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku poszukuje pracownika na stanowisko

Główny Specjalista ds. organizacji i rozwoju usług

Przewidywany czas zatrudnienia: styczeń 2023 r.

Praca świadczona stacjonarnie w siedzibie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko

Zakres obowiązków:

 1. Dywersyfikacja źródeł przychodu z prowadzonej przez CRP działalności.
 2. Monitorowanie usług i oferty instytucji.
 3. Opracowywanie strategii działań, zestawień z realizowanych działań oraz ich analiza, raportowanie.
 4. Pozyskiwanie innych źródeł wsparcia finansowego zarówno z funduszy krajowych jak i zagranicznych dla instytucji.
 5. Wyszukiwanie oraz aplikowanie do projektów skierowanych w stronę Instytucji kultury.
 6. Nawiązywanie współpracy z potencjalnymi partnerami w tym z odbiorcami świadczonych usług.

Oczekiwania wobec kandydatów:

Wymagania:

Niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Znajomość zagadnień sporządzania wniosków i pozyskiwaniu środków z dostępnych w przestrzeni publicznej dotacji
 3. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (głównie Excel)

Dodatkowe:

 1. Podstawowa znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie
 2. Umiejętność planowania i organizacji pracy

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę (cały etat);
 • możliwość rozwoju zawodowego i interesującą pracę w środowisku artystycznym;

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego - w przypadku ich posiadania
 • kopie świadectw pracy ( w przypadku ich posiadania)
 • kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje ( szkolenia, kursy)
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe

Dokumenty aplikacyjne można składać

 • elektronicznie na adres e-mail: kadry@rzezba-oronsko.pl do dn. 21 listopada 2022 r., wpisując w tytule wiadomości „Rekrutacja: Gł. Specjalista ds. organizacji i rozwoju usług  ”,
 • osobiście w sekretariacie firmy w zamkniętej kopercie z dopiskiem Rekrutacja: „Rekrutacja: Gł. Specjalista ds. organizacji i rozwoju usług”
 • listownie na adres Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ul. Topolowa 1; 26-505 Orońsko z dopiskiem „Rekrutacja: Gł. Specjalista ds. organizacji i rozwoju usług”

 

List motywacyjny oraz CV należy opatrzeć podpisem.

Dokumenty aplikacyjne nieopatrzne podpisem nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie

CRP  zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny

 

W dokumentach aplikacyjnych należy umieścić klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Aplikując, oświadczasz, że znana jest Ci treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko;
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Beata Szczepanik (kontakt  iodo@rzezba-oronsko.pl);
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Beata Szczepanik | Data wprowadzenia: 2022-11-16 07:29:11.

Zobacz:
 Zakończone . 
Data wprowadzenia: 2022-11-16 07:29:11
Autor: Beata Szczepanik
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski
« powrót