Zastępca dyrektora ds.
administracyjno-technicznych

Stanowisko: Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych

 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zatrudni osobę na stanowisko Zastępcy dyrektora ds. administracyjno-technicznych

Wymiar: pełny etat

Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2022r.

Praca w trybie stacjonarnym, w siedzibie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI

 1. Kierowanie powierzonymi sprawami i bieżącą działalnością podległych mu komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.
 2. Zarządzanie nieruchomościami oraz administrowanie obiektami i terenami pozostającymi w zarządzie lub użytkowaniu Centrum;
 3. Nadzorowanie spraw z zakresu zamówień publicznych.
 4. Nadzorowanie funkcjonowania systemów informatycznych.
 5. Nadzorowanie zakupów( plan zakupów, rejestr zamówień), ewidencji i inwentaryzacji mienia Centrum, z wyłączeniem muzealiów.
 6. Kierowanie działaniami w zakresie spraw inwestycyjno-remontowych, eksploatacji, konserwacji i napraw.
 7. Nadzorowanie stanu zabezpieczeń terenu oraz zabudowań i pomieszczeń Centrum;
 8. Opracowywanie planów działalności w nadzorowanym zakresie, w tym finansowych;
 9. Monitorowanie realizacji planów, analizowanie ryzyka działalności i podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie;
 10. Wnioskowanie o wprowadzenie zmian w przyjętych planach, w tym finansowych;
 11. Nadzorowanie sporządzania sprawozdań z realizacji przyjętych planów.
 12. Wspieranie dyrektora CRP w zakresie realizacji kontroli zarządczej.
 13. Wykonywanie innych poleceń dyrektora , o ile dotyczą treści danego stosunku pracy i nie są sprzeczne z prawem.
 14. Nadzór nad planowaniem, zapobieganiem i usuwaniem skutków zagrożeń życia pracowników i przebywających na terenie CRP osób – w przypadku ogłoszenia pandemii, epidemii.
 15. Zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności w granicach udzielonych pełnomocnictw.

 

WYMAGANIA

Niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe administracyjne/ techniczne
 2. Minimum 5-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 3. Praktyczna znajomość zapisów ustawy PZP, prawo pracy, o finansach publicznych

 

Dodatkowe:

 1. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B2.
 2. Umiejętność planowania i organizacji pracy

 

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę (cały etat);
 2. Możliwość rozwoju zawodowego i interesującą pracę w środowisku artystycznym

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. list motywacyjny

 

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@rzezba-oronsko.pl do dn.  15 maja 2022r, wpisując w tytule wiadomości „”Rekrutacja zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych”

 

W dokumentach aplikacyjnych należy umieścić klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@rzezba-oronsko.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Beata Szczepanik | Data wprowadzenia: 2022-04-07 09:35:38.

Zobacz:
 Zakończone . 
Data wprowadzenia: 2022-04-07 09:35:38
Autor: Beata Szczepanik
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski
« powrót