Regulamin organizacyjny Centrum Rzeźby Polskiej w
Orońsku

Zarządzenie Nr 15/2017
Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337 i poz. 1505, z 2016 r. poz. 1020 i1579) oraz § 11 statutu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (Dz. Urz. MKiDN z 2016 r., poz. 15) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam regulamin organizacyjny Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 7/2010 Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regulamin organizacyjny Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Eulalia Domanowska | Data wprowadzenia: 2015-02-05 12:52:31 | Data modyfikacji: 2018-01-12 12:43:40.
Data wprowadzenia: 2015-02-05 12:52:31
Data modyfikacji: 2018-01-12 12:43:40
Autor: Eulalia Domanowska
ObowižEzuje od: 2017-04-25
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski