ZARZĄDZENIE NR 2/ 2015 w sprawie: cennika usług
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

ZARZĄDZENIE NR 2/ 2015

Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie: cennika usług Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Z dniem 31 marca 2015 r. traci moc Zarządzenienr 1/2012 Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie: cennika usług Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. W jego miejsce zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam Cennik obowiązujący w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Cennik składa się z dwóch części:

– część I obejmuje ceny usług świadczonych przez CRP,

– część II to cennik autorski za prace wykonywane dla potrzeb CRP w Orońsku.

§ 2

  1. Cennik obejmuje ceny usług świadczonych przez Centrum Rzeźby Polskiej wszystkim rodzajom odbiorców z zewnątrz.
  2. Ceny usług nie wymienionych w Cenniku są ustalane w drodze negocjacji z odbiorcami usług i wymagają zatwierdzenia przez Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

§ 3

Za wprowadzenie w życie cennika i jego stosowanie odpowiadają kierownicy Ośrodków Centrum Rzeźby Polskiej.

§ 4

Cennik wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

 ZARZĄDZENIE NR 2/ 2015 w sprawie: cennika usług Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Data wprowadzenia: 2015-05-20 12:25:13.
Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do przygotowania i
prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień
publicznych o wartości równej lub
przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro
oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji
Przetargowej
 Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Data wprowadzenia: 2015-07-14 12:37:46.
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamówień w Centrum Rzeźby
Polskiej w Orońsku, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro

Zarządzenie Nr 5/2015
Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku,których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Na podstawie § 10 ust 2 pkt 5 Statutu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do użytku Regulamin udzielania zamówień w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się panu Ryszardowi Salamadze.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 10/2013 Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień w Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku ,których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Data wprowadzenia: 2015-09-21 09:07:57 | Data modyfikacji: 2015-09-21 09:08:42.
Zarządzanie nr 7 /2015 w sprawie ustalenia
Regulaminu pracy Rady Programowej Centrum Rzeźby
Polskiej w Orońsku

Zarządzanie nr 7 /2015
Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Na podstawie §12 ust. 5 Statutu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam Regulamin pracy Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie powołania Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku VIII kadencji

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Malwinie Mańczyńskiej

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzanie nr 7 /2015 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

 REGULAMIN PRACY RADY PROGRAMOWEJ Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Data wprowadzenia: 2015-10-23 14:50:17.
Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie zwrotu kosztów
podróży członkom Rady Programowej Centrum
Rzeźby Polskiej w Orońsku

Zarządzenie Nr 8/2015

Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
z dnia 21 października 2015 r.

 

w sprawie zwrotu kosztów podróży członkom Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku  

Na podstawie § 10 ust. 1 i 2 pkt 5   Statutu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Członkowi Rady Programowej uczestniczącemu w posiedzeniach Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku przysługuje zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji lub samochodem osobowym, stanowiącym jego własność.

2. W przypadku przejazdu środkami komunikacji członkowi Rady Programowej przysługuje zwrot kosztów przejazdu na podstawie złożonego przez niego oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia i dołączonych do oświadczenia biletów lub faktur obejmujących cenę biletu środka transportu wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, z uwzględnieniem ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.

3. W przypadku przejazdu samochodem osobowym, o którym mowa w ust. 1, członkowi Rady Programowej przysługuje zwrot kosztów przejazdu na podstawie przedstawionego przez niego wypełnionego druku, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden za jeden kilometr przebiegu.

4. Wysokość stawki , o której mowa w ust. 3, określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. Rozliczenie kosztów przejazdu winno być dokonane nie później niż
w terminie 14 dni od dnia zakończenia posiedzenia Rady Programowej

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Malwinie Mańczyńskiej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Zarządzenie w sprawie zwrotu kosztów podróży członkom Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Data wprowadzenia: 2015-10-23 15:00:36.
Data wprowadzenia: 2015-10-23 15:00:36
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski