Konkurs rzeźbiarski na opracowanie koncepcji
projektowej rzeźby upamiętniającej postać
Stanisława Pyjasa zlokalizowanej w Krakowie

Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji projektowej rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej w Krakowie

W dniu  22 listopada 2017 r. w siedzibie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ul. Topolowa 1, 26 – 505 Orońsko odbyły się obrady Sądu konkursowego konkursu na opracowanie koncepcji projektowej rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej w Krakowie.
Sąd konkursowy w składzie:

 1. Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Tabisz, Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 2. Zastępca Przewodniczącego: dr hab. Andrzej Szczerski, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Muzeum Narodowego w Krakowie
 3. dr hab. Wiesław Koronowski, prof. zw. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – sędzia;
 4. Bronisław Wildstein, publicysta, dziennikarz, pisarz – sędzia;
 5. dr hab. Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – sędzia;
 6. Małgorzata Dziewońska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie – sędzia,
 7. dr hab. Jan Tutaj, prof. Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Prorektor ds. Studenckich ASP w Krakowie – sędzia,
 8. dr hab. Jarosław Perszko, prof. nzw. Politechniki Białostockiej, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Białostockiej – sędzia,
 9. dr hab. Maciej Aleksandrowicz, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – sędzia referent

postanowił, co następuje:

 1. I nagrodę w wysokości 25 000 zł przyznać Autorowi dr Dariuszowi Sitkowi,
 2. II nagrodę w wysokości 15 000 zł przyznać Autorowi Artemowi Dmytrence,
 3. III nagrodę w wysokości 10 000 zł przyznać Zespołowi Autorskiemu
  w składzie: Jacek Kiciński, Rafał Stachowicz,

Ponadto Sąd konkursowy przyznał wyróżnienie dla Autorki dr Doroty Nieznalskiej

Zgodnie z ust. 25.1 Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji projektowej rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej w Krakowie, autor I nagrody otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie, w oparciu o nagrodzoną koncepcję projektową, szczegółowego opracowania pracy konkursowej.

 

Aktualizacja: 24.11.2017 r.

W dniu 22 listopada 2017 r. w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku odbyło się posiedzenie Sądu konkursowego konkursu  na „Opracowanie koncepcji projektowej rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej w Krakowie".

Posiedzenie


AKTUALIZACJA: 11.10.2017 r.

Orońsko, 26. 09. 2017 r.

Lista osób, dopuszczonych do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji projektowej rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej w Krakowie

1. Pracownia Rzeźby „FORMA” Karol Badyna
2. Józef Sękowski
3. Maciej Jagodziński-Jagenmeer
4. Robert Pigoń
5. Wawrzyniec Woźniak
6. Agnieszka Świerzowicz-Maślniec „Agikoart”
7. Jarosław Bogucki
8. Jacek Kiciński, Rafał Stachowicz
9. Marian Karol
10. Wiktor Szostało
11. Artem Dmytrenko
12. Jacek Świętnicki „Saintwood”
13. Tomasz Skórka
14. Dariusz Sitek
15. Dorota Nieznalska
16. Aleksander Śliwa
17. Marek Maślaniec
18. Agnieszka Wolska
19. Paweł Wocial, Kamila Tuszyńska
20. Ewa Koprowska
21. Lucyna Kujawa, Piotr Boroń
22. Antoni Grabowski, Katarzyna Pańszczyk – Grabowska


11.10.2017 r.

Odpowiedź na pytania Uczestnika konkursu na opracowanie koncepcji projektowej rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej w Krakowie, nadesłane do Organizatora pocztą elektroniczną:

 1. Odpowiedź na pytanie dotyczące propozycji zmiany formatu plansz części graficznej pracy konkursowej.

Zgodnie  z ust. 17.5.  Regulaminu część graficzna pracy konkursowej ilustrująca przyjęte rozwiązania projektowe powinna zostać wykonana na planszach o wymiarach 100 X 70 cm w maksymalnej ilości 2 sztuk. Organizator nie dopuszcza możliwości zmiany formatu plansz ze 100 x 70 cm na format A3.


05.10.2017 r.

Odpowiedź na pytania Uczestnika konkursu na opracowanie koncepcji projektowej rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej w Krakowie, nadesłane do Organizatora pocztą elektroniczną:

W nawiązaniu e-maila z dnia 28 września 2017 r. Organizator konkursu wyjaśnia, co następuje:

 1. Odpowiedź na pytanie dotyczące określenia całkowitego budżetu wykonania pracy konkursowej.

Zgodnie  z ust. 26.1  Regulaminu konkursu  maksymalny koszt wykonania wszelkich prac realizowanych na podstawie wybranej w konkursie pracy konkursowej nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł brutto. Kwota  ta obejmuje koszt całości prac wykonywanych na podstawie wybranej pracy konkursowej,
w tym koszty sporządzenia szczegółowego opracowania pracy konkursowej,  oraz koszty projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu położonego w granicach opracowania konkursowego
- tj. realizacji alejek parkowych, murków oporowych, schodów terenowych, pochylni, elementów małej architektury, ukształtowania zieleni niskiej i wysokiej oraz wszystkich innych elementów projektowanego otoczenia pomnika wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego oświetlenia.

 1. Odpowiedź na pytanie dotyczące modelu rzeźbiarskiego.

Zgodnie z ust. 17.10. Regulaminu, część rzeźbiarska pracy konkursowej powinna przedstawiać model rzeźby w skali 1:5 wykonany z gipsu niepatynowanego umieszczony na podstawie o wymiarach nie większych niż 70x70 cm. Organizator nie dopuszcza możliwości wykonania modelu z innego materiału rzeźbiarskiego.

 1. Odpowiedź na pytanie, dotyczące terminu złożenia pracy konkursowej.

Zgodnie z ust. 11.6. Regulaminu termin składania prac konkursowych upływa 20 listopada 2017 r.
o godz. 15:00.


AKTUALIZACJA: 18.08.2017 r.

CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ W OROŃSKU
ul. Topolowa 1, 26 – 505 Orońsko

ogłasza

KONKURS RZEŹBIARSKI NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ

RZEŹBY UPAMIĘTNIAJĄCEJ POSTAĆ STANISŁAWA PYJASA

ZLOKALIZOWANEJ W KRAKOWIE

 

 1. Konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym konkursem rzeźbiarskim o charakterze realizacyjnym, w którym uczestnicy konkursu składają Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a Organizator dopuszcza i zaprasza do składania prac konkursowych uczestników spełniających warunki określone w Regulaminie konkursu.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej, tj. opracowania przedstawiającego koncepcję projektową rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej przy ul. Oleandry i Alei 3-go Maja w Krakowie.
 3. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem rozwiązań ideowych, przestrzennych i estetycznych, koncepcji projektowej rzeźby (tj. formy przestrzennej wraz z koncepcją zagospodarowaniem terenu) upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Oleandry i Alei 3-go Maja.
 4. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej lub podmioty te występujące wspólnie, jeśli autor - a w przypadku zespołu autorskiego przynajmniej jedna osoba – legitymuje się posiadaniem dyplomu ukończenia polskiej lub zagranicznej wyższej uczelni artystycznej z co najmniej uzyskanym stopniem magistra lub równoważnym.
  Ponadto osoby te winny posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie pracy konkursowej.
  O udział w konkursie mogą ubiegać się uczestnicy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp.
 5. Nagrodami przewidzianymi do przyznania w konkursie są
  I nagroda w wysokości 25.000,00 zł
  II nagroda w wysokości 15.000,00 zł
  III nagroda w wysokości 10.000,00 zł
  Uczestnik, któremu zostanie przyznana I nagroda zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie szczegółowego opracowania pracy konkursowej.
 6. Prace konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem:
  1) kryterium K1 – wartości artystyczne, w tym jakość kompozycyjna i estetyczna wykreowanej formy pomnika oraz przyjętych rozwiązań projektowych (waga 60%);
  2) kryterium K2 – jakość wykreowanej idei, w tym symboliczność przekazu i czytelność ideowa upamiętnienia, w kontekście spełnienia celu konkursu (waga 25%);
  3) kryterium K3 – wartości przestrzenne, w tym sposób zagospodarowania terenu, trwałość i odporność przyjętych rozwiązań na eksploatację w warunkach miejskich (waga 10%);
  4) kryterium K4 – realność wykonania oraz umiejętność dostosowania przyjętych rozwiązań projektowych do wielkości planowanych kosztów realizacji (waga 5%).
 7. Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 15.09.2017 r. do godz. 15.00. Termin składania prac konkursowych – do 20.11.2017 r. godz. 15.00
 8. Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie
  internetowej www.rzezba-oronsko.pl
 9. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji dotyczących konkursu są:
  1) w zakresie przedmiotu konkursu: Malwina Mańczyńska– tel.: + 48 48 618 45 16, e-mail: pomnik-pyjas@rzezba-oronsko.pl w godz. od 7:30 do 15:30;
  2) w zakresie formalno-prawnym: Mieczysława Jagielska – tel.: 603 114 988, w godz. od 9:00 do 15:00, e-mail: pomnik-pyjas@rzezba-oronsko.pl

Orońsko, 19.09.2017 r.

 


INFORMACJA


dotycząca wprowadzenia zmian do Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji projektowej rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej w Krakowie

Organizator w związku z koniecznością wezwania do uzupełnienia Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji projektowej rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej w Krakowie zmienia termin, publikacji na stronie internetowej Organizatora http://www.rzezba-oronsko.pl/ , o którym mowa w 11.2 Regulaminu konkursu, wyników kwalifikacji uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie z 19.09.2017 r. na 26.09.2017 r.
W związku z tym ulega również zmianie termin zaproszenia uczestników do składania prac konkursowych z 20.09.2017 r. na 27.09.2017 r.

 

 

Orońsko, 1. 09. 2017 r.

Informacja

dotycząca możliwości uzupełnienia lub zmiany Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji projektowej rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej w Krakowie

W związku z pytaniami kierowanymi do Organizatora w sprawie możliwości uzupełnienia  Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie Organizator wyjaśnia, iż zgodnie z ust. 14.6 Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji projektowej rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej w Krakowie uczestnik konkursu przed upływem terminu do składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie może wniosek ten uzupełnić, zmienić lub wycofać.      

W przypadku zatem uczestników, którzy na dzień ukazania się niniejszej informacji na stronie http://www.rzezba-oronsko.pl/ przesłali Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie bez załączników lub wraz z załącznikami sporządzonymi w języku obcym bez tłumaczenia na język polski  istnieje możliwość w oparciu o ust. 14.6 i 14.7 Regulaminu konkursu uzupełnienia złożonych Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie poprzez przesłanie brakujących dokumentów lub brakujących tłumaczeń tych dokumentów na język polski w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji projektowej rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej w Krakowie. UZUPEŁNIENIE”.

Uzupełnienia można składać do 15 września 2017 r. do godz. 15:00.


UWAGA!!! ZMIENIA SIĘ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Nowy termin: 15.09.2017 r.


UWAGA!!! ZMIENIA SIĘ PLANOWANY KOSZT WYKONANIA PRAC REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE PRACY KONKURSOWEJ W REGULAMINIE PKT.26.1


Załączniki:

Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji projektowej rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej w Krakowie

» Lista osób, dopuszczonych do udziału w konkursie

» Ogłoszenie (aktualizacja: 18.08.2017)

» Informacja dotycząca wprowadzenia zmian do Regulaminu konkursu (dodana: 18.08.2017)

» Regulamin konkursu z załącznikami nr 7-18 (aktualizacja: 18.08.2017) plik Word

» Regulamin konkursu z załącznikami nr 7-18 (aktualizacja: 18.08.2017)

» Informacja dotycząca wprowadzenia zmian do Regulaminu konkursu (dodana: 04.08.2017)

» Załączniki nr 7 do 18 do Regulaminu konkursu (aktualizacja: 02.08.2017)

» Sprostowanie ogłoszenia o konkursie (dodane: 04.08.2017)

» Regulamin konkursu (aktualizacja: 27.07.2017)

» Ogłoszenie (aktualizacja: 25.07.2017)

» Aktualizacje (25.07.2017)

» Ogłoszenie (21.07.2017)

» Regulamin konkursu

» Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

» Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

» Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu

» Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu

» Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu

» Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu

» Załącznik nr 6A do Regulaminu konkursu

» Załączniki nr 7 do 18 do Regulaminu konkursu

 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Eulalia Domanowska | Data wprowadzenia: 2017-07-21 13:40:41 | Data modyfikacji: 2017-11-29 12:08:56.

Zobacz:
 Archiwum . 
Data wprowadzenia: 2017-07-21 13:40:41
Data modyfikacji: 2017-11-29 12:08:56
Autor: Eulalia Domanowska
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski
« powrót