bip.rzezba-oronsko.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku www.rzezba-oronsko.pl/
Zamówienia poniżej 130 tys. PLN strona główna 
Dostawa wraz z montażem agregatu prądotwórczego
dla CRP w Orońsku

 

Orońsko, dnia 27.10.2020 r.

Znak: CRP.TG.263.4.2020

 

 

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytanie o cenę

Na podstawie art. 4 ust. 8  ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  oraz Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (załącznik do Zarządzenia Nr 16/2017 Dyrektora Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z dnia 26 kwietnia 2017 roku)niniejszym Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na "Dostawę wraz z montażem agregatu prądotwórczego dla CRP w Orońsku"

I. Zamawiający

Nazwa i adres:

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

ul. Topolowa 1

26-505 Orońsko

tel. 48 61 84 516

NIP: 799-14-39-395

Regon: 000879699

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Kod i nazwa  według wspólnego słownika zamówień (CPV)
  31127000-2-Prądnice awaryjne
  45310000-3- Roboty instalacyjne elektryczne
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
  1. dostawę w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną nowego fabrycznie agregatu prądotwórczego o mocy 40 kW/50kVA;
  2. demontaż istniejącego agregatu - zdemontowany agregat pozostaje własnością Zamawiającego ;
  3. montaż nowego agregatu prądotwórczego i pozostałych elementów instalacji;
  4. instalację układu sterującego;
  5. uruchomienie agregatu i rozruch technologiczny instalacji;
  6. regulację instalacji;
  7. przeszkolenie  pracowników Zamawiającego w obsłudze zamontowanych urządzeń;
  8. przekazanie Zamawiającemu dokumentacji techniczno-rozruchowej oraz ogólnego schematu instalacji, karty gwarancyjnej i instrukcji obsługi.
 3. Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 - Projekt przyłączenia agregatu prądotwórczego.
 4. Wykonawca zobowiązany jest, do uzyskania niezbędnych  pozwoleń , które umożliwią prawne eksploatowanie urządzenia, tj. zgłoszenie i odbiór  prac przez  RE Radom.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wykonane prace na okres 60 miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.
 6. Wykonawca podczas trwania gwarancji zobowiązany jest do wykonywania …………… okresowych przeglądów zgodnie z DTR urządzenia, wiąże się to z tym, iż odpowiedzialny jest za dostarczenie odpowiednich materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądów okresowych.
 7. Wykonawca w  okresie gwarancyjnym, po otrzymaniu zgłoszenia o  awarii na adres e-mail lub telefonicznie , w terminie nie dłuższym niż 12 h zobowiązany jest do jej usunięcia.

III. Termin realizacji zamówienia

4 tygodnie od dnia przekazania przez Zmawiającego  terenu,  na którym będą wykonywane prace.

Warunki udziału

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali co najmniej dwa zamówienia obejmujące  dostawę i montaż agregatu prądotwórczego-z rozruchem automatycznym z układem SZR;
 2. posiadają  ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej  na kwotę  co najmniej 70 000 zł przez cały okres realizacji zamówienia;
 3. dysponują  co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (co najmniej w zakresie ograniczonym) w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów  prawa w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada co najmniej  3 letnie doświadczenie  w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót oraz  posiada doświadczenie na zabytkach.

IV. Warunki płatności:

 1. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
 2.  Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek od towarów i usług ( VAT ). Cena jest ostateczna i nie ulega zmianie.

V. Istotne postanowienia umowy:

 1. Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie realizowane na zasadach określonych w umowie podpisanej po dokonaniu wyboru Wykonawcy.
 2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2  do niniejszego zaproszenia.

VI. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w wersji elektronicznej  na e-mail: a.sieczka@rzezba-oronsko.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.11.2020 do godz.12.00

Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

VII. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

 1. dokumenty potwierdzające wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, co najmniej dwóch zamówień obejmujących  dostawę i montaż agregatu prądotwórczego-z rozruchem automatycznym z układem SZR;
 2. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 70 000 zł;
 3. dokument potwierdzający, że  Wykonawca -dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (co najmniej w zakresie ograniczonym) w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów  prawa w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada co najmniej  3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót, oraz posiada doświadczenie na zabytkach.

VIII. Kryterium oceny  ofert:

Cena – 100 %

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest Pan Andrzej Sieczka-Kierownik działu administracyjno-gospodarczego, tel.48 618 40 27 wew.73, w godz. 7-15, mail: a.sieczka@rzezba-oronsko.pl

X. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.

XI. Załączniki:

 1. Załącznik nr 1- Oferta wraz z załącznikami;
 2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
 3. Załącznik nr 3- Projekt przyłączenia agregatu prądotwórczego

 

Zaproszenie do składania ofert sporządził

Andrzej Sieczka

 

Pliki do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytanie o cenę (PDF)

Załącznik nr 1 – wzór oferty (DOC)

Załącznik nr 2 – wzór umowy (PDF)

Projekt przyłączenia agregatu prądotwórczego

 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Andrzej Sieczka | Data wprowadzenia: 2020-10-27 11:47:39 | Data modyfikacji: 2021-01-21 12:59:31.

Zobacz:
 2023 .  2022 .  2021 .  2020 .  2019 . 
Data wprowadzenia: 2020-10-27 11:47:39
Data modyfikacji: 2021-01-21 12:59:31
Autor: Andrzej Sieczka
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.rzezba-oronsko.pl