bip.rzezba-oronsko.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku www.rzezba-oronsko.pl/
Zamówienia publiczne strona główna 
AKTUALIZACJA 13.04.2021 | Budowa budynku
warsztatowego i zbiorników p.poż. na potrzeby
stolarni

Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku warsztatowego i zbiorników p.poż. na potrzeby stolarni

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-f17278ed-67b3-11eb-86b1-a64936a8669f

Numer ogłoszenia:

2021/BZP 00010901/01

Wersja ogłoszenia:

01

Data ogłoszenia:

2021-02-25 14:54

Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:

Tak

Numer planu postępowań w BZP:

2021/BZP 00001762/02/P

Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa budynku warsztatowego i zbiorników p.poż. na potrzeby stolarni
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe:

Nie

Numer referencyjny:

ZP-1/2021

Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:

Nie

Możliwe jest składanie ofert częściowych:

Nie

Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia:

Nie

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa budynku warsztatowego i zbiorników przeciwpożarowych na potrzeby stolarni”.Inwestycja będzie wykonywana na terenie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku przy ul. Topolowej 1.Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakres prac
dotyczących inwestycji obejmuje:− opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,− wykonanie robót na podstawie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i przedmiarów;− opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji).Budowa budynku warsztatowego na potrzeby stolarni: Projektowany budynek jest budynkiem stolarni jako rozbudowa istniejącego budynku magazynowego. Budynki zostaną połączone zadaszeniem opartym na ścianach istniejącego i
projektowanego budynku w formie wiaty, budynek zostanie przykryty dwuspadowym dachem. Dane techniczne budynku: − powierzchnia zabudowy - 292,11 m2;− powierzchnia użytkowa-245,3 m2;− kubatura- 1497,53 m³Budowa zbiorników przeciwpożarowych:Zbiorniki zostały zlokalizowane pod placem manewrowym drogi pożarowej, jako zbiorniki w pełni zagłębione, podziemne na terenie inwestycji z dwoma punktami czerpania wodyPojemność zbiorników netto – wody na cele p.poż. 2x100m3 = 200m3.To dwa obiekty o wymiarach wewnętrznych: długość: 950cm, szerokość 570cm.Zbiorniki należy między sobą połączyć w
sposób pozwalający na swobodny przepływ wody i utrzymanie jednolitego lustra wody w celu traktowania oddzielnych konstrukcyjnie obiektów jako jeden zbiornik wody na cele p.poż.Wykonanie projektu przyłącza wody oraz projektu przyłącza kanalizacji oraz ich
wykonanie. Zamawiający przekazuje mapę do celów projektowych oraz warunki przyłącza. Do obowiązków Wykonawcy należy także wykonanie wszelkich działań i czynności niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót objętych przedmiotem umowy oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wszystkie koszty (w tym administracyjne) wynikające z procedur odbiorowych obciążają Wykonawcę.

Główny kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
45262300-4 - Betonowanie
45262310-7 - Zbrojenie
45262520-2 - Roboty murowe
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

Zamówienie obejmuje opcje:

Nie

Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

7 miesiące

Zamawiający przewiduje wznowienia:

Nie

Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:

Nie

Kryteria oceny ofert

Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

Stosowane kryteria oceny ofert:

Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

Nazwa kryterium: Cena

Waga: 60

Kryterium 2

Rodzaj kryterium:

inne.

Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urzązdenia

Waga: 40

Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:

Nie

Termin składania ofert:

2021-03-12 11:00

16.03.2021 r., godz. 11:00.

17.03.2021 r., godz. 11:00.

Miejsce składania ofert:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: ago0a6f45k znajdująca się na platformie ePUAP pod adresem

https://epuap.gov.pl/wps/portal

Termin otwarcia ofert:

2021-03-12 11:30

16.03.2021 r., godz. 11:30.

17.03.2021 r., godz. 11:30.

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Orońsko , dnia 01.03.2021r.

Dotyczy: Budowa budynku warsztatowego i zbiorników p.poż. na potrzeby stolarni

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 3 259 500 zł brutto.

 

Pliki do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (doc)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10.03.2021 (PDF)

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany w SWZ - zestaw 2 (plik docx)

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany w SWZ - zestaw 2 (plik pdf)

Załącznik do Odpowiedzi na pytania oraz zmiany w SWZ - zestaw 2 (plik docx)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 9.03.2021 (PDF)

Załącznik Nr 2 – Projekt umowy - wersja ujednolicona 9.03.2021

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany w SWZ (plik docx)

Odpowiedzi na pytania oraz zmiany w SWZ (plik pdf)

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia (tryb podstawowy)

Załącznik Nr 1 – Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 2 – Projekt umowy

Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza ofertowego

Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 6 – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy

Załącznik Nr 7 – Wzór wykazu robót budowlanych

Załącznik Nr 8 – Wzór wykazu osób

Załącznik Nr 9 – Identyfikator postępowania na miniPortalu

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Marek Buniewicz | Data wprowadzenia: 2021-02-25 17:30:10 | Data modyfikacji: 2021-04-13 12:22:16.

Zobacz:
 Plan zamówień publicznych .  Aktualne .  Zakończone .  Wynik przetargu .  Unieważnione . 
Data wprowadzenia: 2021-02-25 17:30:10
Data modyfikacji: 2021-04-13 12:22:16
Autor: Marek Buniewicz
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.rzezba-oronsko.pl