Międzynarodowy konkurs na: Opracowanie koncepcji
pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy
lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem
10 kwietnia 2010 roku

ZAMAWIAJĄCY

Centrum Rzeźby Polskiej, ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko, woj. mazowieckie, tel. 048 6184516, faks 048 6184470.

PRZEDMIOT KONKURSU

Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: Opracowanie koncepcji pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.

Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. Celem Konkursu jest uzyskanie koncepcji najlepszej pod względem artystycznym na formę pomnika oraz uzyskanie właściwego rozwiązania przestrzennego i funkcjonalnego projektowanego pomnika w powiązaniu z najbliższym otoczeniem. Opracowanie koncepcji obejmuje obszar około 400 m2. Wysokość pomnika nie powinna przekraczać 5 m.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.14-0.

WARUNKI UDZIAŁU

 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu:
 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej lub podmioty te występujące wspólnie, jeśli autor - a w przypadku zespołu autorskiego - przynajmniej jedna osoba jest:
  1) absolwentem lub studentem:
  a) krajowej lub zagranicznej wyższej szkoły sztuk plastycznych;
  b) wydziałów plastycznych innych uczelni krajowych lub zagranicznych;
  c) wydziałów architektury uczelni krajowych i zagranicznych;
  2) absolwentem szkoły plastycznej krajowej lub zagranicznej;
  3) członkiem stowarzyszenia lub związku twórczego zrzeszającego artystów sztuk plastycznych.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby, które są członkami Sądu Konkursowego oraz osoby, które brały udział w organizowaniu i przygotowaniu Konkursu.
 3. Uczestnicy przystępujący do Konkursu zobowiązani są do złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
 4. Przystępując do Konkursu każdy z jego Uczestników składa oświadczenie, iż w przypadku uznania złożonej przez niego pracy za najlepszą pracę konkursową przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do tej pracy, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Konkursu.
 5. Uczestnicy konkursu nie spełniający wymagań określonych w niniejszym Regulaminie Konkursu podlegają wykluczeniu. 
 6. Wycofanie pracy konkursowej może nastąpić wyłącznie przed upływem terminu do składania prac konkursowych.
 7. Wymagane Regulaminem Konkursu wnioski i oświadczenia składane do Konkursu winny być podpisane przez Uczestników . W przypadku pracy zespołowej wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie podpisuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale bądź kserokopii poświadczonej notarialnie (załącznik Nr 7 do Regulaminu Konkursu ).

Kryteria oceny prac konkursowych:

 1. kryterium artystyczno - ideowe oraz urbanistyczno - architektoniczne - 90
 2. kryterium techniczno - ekonomiczne - 10

Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

 • Dostępny do dnia: 30.11.2011, godzina 15:00.
 • Miejsce: W siedzibie organizatora konkursu: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko lub na stronie BIP organizatora: http://bip.rzezba-oronsko.pl

Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • Data: 16.09.2011, godzina 15:00.
 • Miejsce: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko, województwo mazowieckie.

Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • Termin: Składanie prac konkursowych, ostatni termin nadejścia prac wysłanych pocztą - 30 listopada 2011 16 stycznia 2012 r. (aktualizacja 23.11.2011).
 • Miejsce: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1, 26-505 Orońsko, województwo mazowieckie.

NAGRODY

 • Rodzaj i wysokość nagród:
  I nagroda wynosi - 15 000 Euro;
  II nagroda wynosi - 10 000 Euro;
  III nagroda wynosi - 5 000 Euro.

Pliki do pobrania:

Informacja o wynikach konkursu

Informacja o zmianie Regulaminu konkursu - 30.11.2011

Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu na: Opracowanie koncepcji pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku - 29.08.2009

REGULATIONS OF THE INTERNATIONAL COMPETITION (EN)

REGULATIONS OF THE INTERNATIONAL COMPETITION (RU)

 Regulamin konkursu wraz z załącznikami - wersja PL z dnia. 04-08-2011 (archiwum zip)

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Mariusz Knorowski | Data wprowadzenia: 2011-08-04 13:53:20 | Data modyfikacji: 2017-07-21 13:37:05.
Data wprowadzenia: 2011-08-04 13:53:20
Data modyfikacji: 2017-07-21 13:37:05
Autor: Mariusz Knorowski
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski
« powrót