kontrast
A+ A-
Strona Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku: www.rzezba-oronsko.pl/
 Konkursy
Konkursy
Konkurs rzeźbiarski na opracowanie koncepcji
projektowej rzeźby upamiętniającej postać
Stanisława Pyjasa zlokalizowanej w Krakowie 

AKTUALIZACJA: 18.08.2017 r.

CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ W OROŃSKU
ul. Topolowa 1, 26 – 505 Orońsko

ogłasza

KONKURS RZEŹBIARSKI NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ

RZEŹBY UPAMIĘTNIAJĄCEJ POSTAĆ STANISŁAWA PYJASA

ZLOKALIZOWANEJ W KRAKOWIE

 

 1. Konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym konkursem rzeźbiarskim o charakterze realizacyjnym, w którym uczestnicy konkursu składają Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a Organizator dopuszcza i zaprasza do składania prac konkursowych uczestników spełniających warunki określone w Regulaminie konkursu.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej, tj. opracowania przedstawiającego koncepcję projektową rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej przy ul. Oleandry i Alei 3-go Maja w Krakowie.
 3. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem rozwiązań ideowych, przestrzennych i estetycznych, koncepcji projektowej rzeźby (tj. formy przestrzennej wraz z koncepcją zagospodarowaniem terenu) upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Oleandry i Alei 3-go Maja.
 4. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej lub podmioty te występujące wspólnie, jeśli autor - a w przypadku zespołu autorskiego przynajmniej jedna osoba – legitymuje się posiadaniem dyplomu ukończenia polskiej lub zagranicznej wyższej uczelni artystycznej z co najmniej uzyskanym stopniem magistra lub równoważnym.
  Ponadto osoby te winny posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie pracy konkursowej.
  O udział w konkursie mogą ubiegać się uczestnicy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp.
 5. Nagrodami przewidzianymi do przyznania w konkursie są
  I nagroda w wysokości 25.000,00 zł
  II nagroda w wysokości 15.000,00 zł
  III nagroda w wysokości 10.000,00 zł
  Uczestnik, któremu zostanie przyznana I nagroda zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie szczegółowego opracowania pracy konkursowej.
 6. Prace konkursowe będą oceniane z uwzględnieniem:
  1) kryterium K1 – wartości artystyczne, w tym jakość kompozycyjna i estetyczna wykreowanej formy pomnika oraz przyjętych rozwiązań projektowych (waga 60%);
  2) kryterium K2 – jakość wykreowanej idei, w tym symboliczność przekazu i czytelność ideowa upamiętnienia, w kontekście spełnienia celu konkursu (waga 25%);
  3) kryterium K3 – wartości przestrzenne, w tym sposób zagospodarowania terenu, trwałość i odporność przyjętych rozwiązań na eksploatację w warunkach miejskich (waga 10%);
  4) kryterium K4 – realność wykonania oraz umiejętność dostosowania przyjętych rozwiązań projektowych do wielkości planowanych kosztów realizacji (waga 5%).
 7. Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – do 15.09.2017 r. do godz. 15.00. Termin składania prac konkursowych – do 20.11.2017 r. godz. 15.00
 8. Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie
  internetowej www.rzezba-oronsko.pl
 9. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji dotyczących konkursu są:
  1) w zakresie przedmiotu konkursu: Malwina Mańczyńska– tel.: + 48 48 618 45 16, e-mail: pomnik-pyjas@rzezba-oronsko.pl w godz. od 7:30 do 15:30;
  2) w zakresie formalno-prawnym: Mieczysława Jagielska – tel.: 603 114 988, w godz. od 9:00 do 15:00, e-mail: pomnik-pyjas@rzezba-oronsko.pl

Orońsko, 19.09.2017 r.

 


INFORMACJA


dotycząca wprowadzenia zmian do Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji projektowej rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej w Krakowie

Organizator w związku z koniecznością wezwania do uzupełnienia Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji projektowej rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej w Krakowie zmienia termin, publikacji na stronie internetowej Organizatora http://www.rzezba-oronsko.pl/ , o którym mowa w 11.2 Regulaminu konkursu, wyników kwalifikacji uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie z 19.09.2017 r. na 26.09.2017 r.
W związku z tym ulega również zmianie termin zaproszenia uczestników do składania prac konkursowych z 20.09.2017 r. na 27.09.2017 r.

 

 

Orońsko, 1. 09. 2017 r.

Informacja

dotycząca możliwości uzupełnienia lub zmiany Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji projektowej rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej w Krakowie

W związku z pytaniami kierowanymi do Organizatora w sprawie możliwości uzupełnienia  Wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie Organizator wyjaśnia, iż zgodnie z ust. 14.6 Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji projektowej rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej w Krakowie uczestnik konkursu przed upływem terminu do składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie może wniosek ten uzupełnić, zmienić lub wycofać.      

W przypadku zatem uczestników, którzy na dzień ukazania się niniejszej informacji na stronie http://www.rzezba-oronsko.pl/ przesłali Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie bez załączników lub wraz z załącznikami sporządzonymi w języku obcym bez tłumaczenia na język polski  istnieje możliwość w oparciu o ust. 14.6 i 14.7 Regulaminu konkursu uzupełnienia złożonych Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie poprzez przesłanie brakujących dokumentów lub brakujących tłumaczeń tych dokumentów na język polski w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji projektowej rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej w Krakowie. UZUPEŁNIENIE”.

Uzupełnienia można składać do 15 września 2017 r. do godz. 15:00.


UWAGA!!! ZMIENIA SIĘ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Nowy termin: 15.09.2017 r.


UWAGA!!! ZMIENIA SIĘ PLANOWANY KOSZT WYKONANIA PRAC REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE PRACY KONKURSOWEJ W REGULAMINIE PKT.26.1


Załączniki:

» Ogłoszenie (aktualizacja: 18.08.2017)

» Informacja dotycząca wprowadzenia zmian do Regulaminu konkursu (dodana: 18.08.2017)

» Regulamin konkursu z załącznikami nr 7-18 (aktualizacja: 18.08.2017) plik Word

» Regulamin konkursu z załącznikami nr 7-18 (aktualizacja: 18.08.2017)

» Informacja dotycząca wprowadzenia zmian do Regulaminu konkursu (dodana: 04.08.2017)

» Załączniki nr 7 do 18 do Regulaminu konkursu (aktualizacja: 02.08.2017)

» Sprostowanie ogłoszenia o konkursie (dodane: 04.08.2017)

» Regulamin konkursu (aktualizacja: 27.07.2017)

» Ogłoszenie (aktualizacja: 25.07.2017)

» Aktualizacje (25.07.2017)

» Ogłoszenie (21.07.2017)

» Regulamin konkursu

» Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

» Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

» Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu

» Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu

» Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu

» Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu

» Załącznik nr 6A do Regulaminu konkursu

» Załączniki nr 7 do 18 do Regulaminu konkursu

 

Opublikowane przez: Wojciech Głogowski | Autor: Eulalia Domanowska | Data wprowadzenia: 2017-07-21 13:40:41 | Data modyfikacji: 2017-09-19 15:05:33.

Zobacz:
 Archiwum . 
Data wprowadzenia: 2017-07-21 13:40:41
Data modyfikacji: 2017-09-19 15:05:33
Autor: Eulalia Domanowska
Opublikowane przez: Wojciech Głogowski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
CENTRUM RZEŹBY POLSKIEJ W OROŃSKU
ul. ul. Topolowa 1
26-505 Orońsko
Kierownik Jednostki
Eulalia Domanowska
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-45-16
Fax: (+ 48 48) 618-44-70
e-mail: sekretariat@rzezba-oronsko.pl